Váš nákupní košík je prázdný.
Close
Filters
Hledat

Obchodní podmínky

Společnost DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

  • IČ: 292 27 682
  • Drysice - Drysice 109
  • PSČ 683 21
  • zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 67063

1.     Úvodní ustanovení

1.1    Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností DOBEŠ - STAVBY s.r.o., v postavení zhotovitele a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, a to na základě smlouvy o dílo, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „SoD“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené SoD. Uzavřením SoD zhotovitel nebo objednatel stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí

1.2    Tyto obchodní podmínky se dále vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností DOBEŠ - STAVBY s.r.o., v postavení prodávajícího, a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1.3    Odchylná písemná ujednání, uvedená v SoD nebo kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v SoD nebo kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není SoD nebo kupní smlouvou nebo jejich přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.

1.4    Každou změnu OP oznámí společnost DOBEŠ - STAVBY s.r.o. objednateli nebo kupujícímu nejpozději dva měsíce před dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem. Objednatel nebo kupující je oprávněn nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti změny OP změnu odmítnout a SoD nebo kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi společnosti DOBEŠ - STAVBY s.r.o. Pokud objednatel nebo kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek společnost DOBEŠ - STAVBY s.r.o. objednatele nebo kupujícího v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP společnost DOBEŠ - STAVBY s.r.o. přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

1.5    Právní vztahy vznikající ze SoD nebo kupní smlouvy uzavřené mezi společností DOBEŠ - STAVBY s.r.o. a třetím subjektem se řídí českým právem.

1.6    Definice a výklad pojmů:

1.6.1.1      Zhotovitel – osoba, která se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo;

1.6.1.2      Objednatel – osoba, která má zájem o provedení díla ze strany zhotovitele a která se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu;

1.6.1.3      Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí určité dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo;

1.6.1.4      Dílo - dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části;

1.6.1.5      Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;

1.6.1.6      Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;

1.6.1.7      Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

 

2.      Vznik kupní smlouvy

2.1    Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat identifikaci kupujícího, přesné určení druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, požadované místo dodání věci. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (faxem, emailem, prostřednictvím internetového formuláře) nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.

2.2    V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

2.3    Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem). Závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

2.4    Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu.

2.5    V případě, že vyvstane potřeba upřesnit závaznou objednávku kupujícího, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího kupujícímu byla uzavřena platná kupní smlouva.

2.6    V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

2.7    Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).

2.8    Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to zpravidla některým ze způsobů uvedených v odst. 2.1 těchto OP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednanou věc fakturu či nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle odst. 2.4 těchto OP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.

 

3.    Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

3.1    Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.

3.2    Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3.3    Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

 

4.     Místo plnění a dodání věci

4.1    Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.

4.2    Pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, objednaná věc bude kupujícímu dodána v den sjednaný v kupní smlouvě.

4.3    Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně.

4.4    Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.5    Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

4.6    Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

4.7    Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení. Náklady na dopravu a na vyložení věci jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednané věci dle ceníku prodávajícího.

4.8    Ke každé dodávce objednané věci bude prodávajícím vystaven dodací list. Kupující je povinen řádně dodanou věc nebo i dílčí dodávku objednané věci převzít a toto převzetí potvrdit razítkem a podpisem na dodacím listu.

4.9    Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 6 těchto OP tím není dotčeno.

 

5.     Kupní cena

5.1    Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu v souladu s kupní smlouvou je stanovena dohodou smluvních stran, zejména se pak vychází z ceníku prodávajícího uvedeného na internetových stránkách prodávajícího.

5.2    V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH, balné a náklady na dodání zboží do místa plnění. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvní stran.

 

6.      Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy

6.1    Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 5 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.

6.2    Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží:

a)       platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího,

b)      platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c)       platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

d)      platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

6.3    Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.

6.4    Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

6.5    Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

6.6    Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

7.     Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, odpovědnost za vady

7.1    Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

7.2    Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.3    Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

7.4    Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.

7.5    Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

7.6    Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku (není-li kupující spotřebitelem):

7.6.1           Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.6.2           V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z následujících nároků:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

7.6.3           Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.6.4           Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.6.5           Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.7    Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (pouze je-li kupující spotřebitelem):

7.7.1           Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

7.7.2           Má-li dodaná věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.7.3           Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.7.4           Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7.5           Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

8.     Sankce z kupní smlouvy

8.1    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je stanovena nařízením vlády.

8.2    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.

8.3    V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

8.4    Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

 

9.      Vznik SoD

9.1     Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli objednávku na zhotovení díla (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že objednatel má úmysl SoD se zhotovitelem uzavřít a zároveň z ní musí vyplývat vůle objednatele být SoD vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany zhotovitele. Závazná objednávka musí obsahovat identifikaci objednatele, předmět díla, požadovaný termín dodání díla. Každá závazná objednávka musí být zhotoviteli doručena písemně (faxem, emailem, prostřednictvím internetového formuláře) nebo předána zhotoviteli osobně, přičemž zhotovitel tuto závaznou objednávku potvrdí.

9.2    V případě, že zhotoviteli je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 9 bodě 9.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle objednatele být SoD vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3    Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem). Závazná objednávka se považuje za přijatou zhotovitelem okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany zhotovitele objednateli.

9.4    Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany zhotovitele objednateli je uzavřena SoD. Zhotovitelem potvrzená závazná objednávka nebo upravená závazná objednávka je smluvními stranami považována za platnou smlouvu o dílo. Na základě takto uzavřené SoD provede zhotovitel pro objednatele smluvně specifikovanou činnost, resp. zhotoví pro objednatele dílo, a to ve sjednaném rozsahu, termínu a za sjednanou cenu, přičemž objednatel je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku zhotovitele a uhradit zhotoviteli smluvní cenu za zhotovitelem poskytnuté plnění, popřípadě je povinen splnit svoji část závazku specifikovanou v SoD.

9.5    V případě, že vyvstane potřeba upřesnit závaznou objednávku objednatele, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany zhotovitele za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany zhotovitele objednateli byla uzavřena platná SoD.

 

10.   Předmět plnění SoD

10.1Předmět plnění (dále jen jako „dílo“) je specifikován v SoD uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, resp. v závazné objednávce či upravené závazné objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu.

10.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.

 

11.   Cena a platební podmínky SoD

11.1 Cena díla je určena dohodou smluvních stran a je uvedena v SoD, resp. v závazné objednávce či upravené závazné objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem. K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši a případné náklady na dodání díla do místa určení, poštovné a balné.

11.2 Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla. Je-li dílo prováděno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

11.3 Zhotovitel se s objednatelem dohodli, že na cenu díla bude vystavena konečná faktura a to po provedení díla. Je-li však dílo prováděno po částech, vystaví zhotovitel částečnou fakturu po provedení každé části díla. Není-li dohodnuto jinak, činí splatnost faktury vystavené zhotovitelem 30 dnů ode dne jejího vystavení.

11.4 Úhradu faktury provede objednatel na účet zhotovitele nebo v hotovosti. Úhrada je při bezhotovostním platebním styku považována za provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.

11.5 Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat uhrazení zálohy z ceny díla, přičemž na tuto zálohu zhotovitel na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka objednatele zhotovitelem neprodleně vyřizována.

11.6 Dohodnou-li se strany po uzavření SoD na omezení rozsahu díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se smluvní strany po uzavření SoD na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.

 

12.   Provedení a předání díla

12.1 Zhotovitel provádí dílo s potřebnou péčí a vychází z dostupných výrobních či technologických postupů, a konstrukčních řešení.

12.2 Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.

12.3 Věci, které má objednatel podle SoD opatřit k provedení díla, jako např. zpracovanou výrobní dokumentaci, materiál k provedení díla (dále jen jako „věci“), je objednatel povinen předat zhotoviteli v době určené v SoD, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření SoD.

12.4 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.

12.5 Je-li dílo zhotovováno na základě výrobní dokumentace dodané ze strany objednatele, nenese zhotovitel odpovědnost za případnou odchylku díla zhotoveného na základě této výrobní dokumentace od skutečných potřeb objednatele.

12.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedené díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel přeruší činnost na provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak učinil v písemné formě. Pokračuje-li zhotovitel v provádění díla i na základě předaných nevhodných věcí nebo nevhodného příkazu, nemá objednatel práva z vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu a zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla.

12.7 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tím není dotčeno ust. čl. 12 bodu 12.5.  těchto OP.

12.8 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

12.9 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté v SoD, a to v místě dohodnutém SoD, jinak v místě provádění díla. Je-li předmětem díla věc, řídí se dodání a předání díla přiměřeně ustanovením č. 4 těchto OP.

12.10        Dílo se předává na základě předávacího protokolu (dále jen jako „předávací protokol“). Dílo předává zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu, konkrétně se zpravidla uvádějí do kolonky „poznámky“. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu objednatelem. Stejně tak se dílo považuje za předané v případě, kdy se objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla nedostaví, případně pokud dílo, tím se rozumí i dílo mající nepodstatné vady, odmítne převzít. Za nepodstatné vady jsou pro účely SoD a těchto OP považovány takové vady, které nemají vliv na samotnou funkci díla.

 

13.    Práva a povinnosti smluvních stran

13.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost a spolupracovat se zhotovitelem při provádění díla, dílo převzít a zhotoviteli zaplatit cenu za dílo způsobem sjednaným v SoD a v těchto OP.

13.2.  Je-li objednatel povinen předat věci k provedení díla (ve smyslu ust. čl. 12.3. těchto OP), je povinen  předat tyto věci v takovém stavu, aby bylo možno dílo provést řádně a včas.

13.3.  Nebudou-li věci, které je objednatel povinen zhotoviteli předat, v souladu s ust. čl. 13.2. těchto OP, tj. nebudou-li splňovat  výše uvedené požadavky, neodpovídá zhotovitel za nemožnost provedení díla nebo za vady z toho vyplývající.

 

14.   Vlastnické právo, odpovědnost za vady

14.1 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele až okamžikem úplné úhrady ceny díla, které bylo zhotovitelem provedeno. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel právo omezit či zakázat objednateli dispozici se zhotoveným a řádně předaným Dílem a objednatel se zavazuje takový zásah zhotovitele strpět.

14.2 O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení čl. 7 OP. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

 

15.     Sankce z SoD

15.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, jehož výše je stanovena nařízením vlády.

15.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje objednatele povinnosti zaplatit zhotovitel  cenu díla nebo část ceny s níž je v prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

15.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

 

16.   Odstoupení od smlouvy

15.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD či její části v případě podstatného porušení povinnosti objednatele vyplývající z SoD. Za podstatné porušení povinnosti objednatele se považuje zejména:

- objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči zhotoviteli déle jak 30 dní (zejména s úhradou zaplacení části ceny díla),

- objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění,

- vůči objednateli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči objednateli,

- objednatel je v prodlení s převzetím díla od zhotovitele po dobu delší než 15 dnů.

15.2. Odstoupení od SoD musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od SoD se

nedotýká povinnosti nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, jakož i smluvní pokutu dle OP.

15.3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

15.4. Odstoupí-li zhotovitel od SoD z důvodů porušení povinností ze strany objednatele, má zhotovitel nárok na

smluvní pokutu ve výši 50% z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy zhotovitele adresované objednateli.

 

17.   Nesplnění závazků

17.1 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

17.2 Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

17.3 Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednaného zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající navrhne nový termín dodání zboží. Pokud nový termín dodání zboží není pro kupujícího akceptovatelný, má kupující právo zrušit nebo změnit svou objednávku bez jakékoli náhrady prodávajícímu.

 

18.   Povinnost mlčenlivosti

18.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.

18.2 Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s činností smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno.

18.3 Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.

18.5 Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.

18.6 Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou.

18.7 Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

18.8 V případě, že dojde k porušení povinnosti mlčenlivosti, má strana, která byla porušením této povinnosti dotčena nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu dotčené smluvní strany. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

 

19.   Závěrečná ustanovení

19.1 Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

19.2Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

19.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

19.4 Pokud bude smluvní strana v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá společnost DOBEŠ - STAVBY s.r.o.řešení pohledávky za smluvní stranou společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle smluvní straně předžalobní upomínku, za kterou je smluvní strana povinna zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši 2.500 Kč + DPH.

19.5 Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost DOBEŠ - STAVBY s.r.o. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

19.6 Tyto OP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

 

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020.