Váš nákupní košík je prázdný.
Close
Filters
Hledat

Zpracování osobních údajů

 POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DOBEŠ-STAVBY s r. o., IČO: 292 27 682, se sídlem Drysice 109, PSČ: 683 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 67063 C (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností ode dne 25. 5. 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi Správcem a Subjektem osobních údajů, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v souladu s právním řádem.
Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno a příjmení, adresa, e-mailové spojení, telefonní číslo, a pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, číslo bankovního účtu.
Subjekt údajů, sdělí Správci změny osobních údajů, tak aby údaje byly aktuální.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem možnosti reagovat na dotazy z kontaktního formuláře.
Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány v rámci možných budoucích a stávajících obchodních vztahů se Správcem, k plnění práv a povinností plynoucí ze Smlouvy uzavřené mezi Subjektem údajů a Správcem údajů, a to za účelem vedle úspěšného splnění Smlouvy také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby a dále pak pro vytváření interního souboru informací.
SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo Správce, a to v listinné i elektronické formě, manuálně i automaticky. Osobní údaje mohou pro Správce takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.), osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Správce viz výše.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT ÚDAJŮ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM, A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu určitou, tj. po dobu trvání Smlouvy a následně po skončení trvání Smlouvy z důvodu zákonnosti zpracování nebo z jiného právního důvodu zejména pro účely ochrany práv a právních nároků Správce, nejdéle však po dobu 5 (pěti) let po ukončení trvání vzájemné Smlouvy.
Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz níže).

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.
Souhlas lze odvolat způsobem, jakým byl původně udělen, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu.
Právem kdykoliv odvolat souhlas není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém mu svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění Smlouvy nebo pro účely ochrany jeho práv a právních nároků.